Jeste¶ tutaj: world-mysteries.com » strona główna po polsku

  

Mapa Serwisu

  Komentarze o Nas
  Zaanga¿uj się
  Napisz do Nas
  Szukaj
  Nagrody
  Aktualno¶ci
  Ksi±¿ki
  W Centrum Uwagi
  Nasi AutorzyWitamy

Tajemnice ¦wiata


   Nawigacja

 • Strona Tytułowa

 • Główne kategorie s± umieszczone w górnej czę¶ci ka¿dej strony

 • Tematy pod wybran± kategori± s± po lewej czę¶ci strony

 • Jeli temat wymaga dalszego podziału, znajdziesz "pod-tematy" pod nagłówkiem

 • Jeste¶ tutaj: umieszczone pod Głównymi kategoriami (w górnej czę¶ci strony),
  pokazuje gdzie się znajdujesz w tej domenie

 • Aktualno¶ci - zawiera informacje o tym co nowego mo¿esz zobaczyæ na naszej stronie a tak¿e zwi±zane z tematem wiadomoci ze wiata

 • Szukaj w tej domenie to szukarka wewn±trz tej domeny

 • Mapa Serwisu ułatwi ci zorientowanie się jakie tematy oferuje nasza domena


Nasza strona główna w obcych językach:

  
ENGLISH

GERMAN  

 RUSSIAN

KOREAN
 

SPANISH
 

Brazilian-
PORTUGUESE

Przykłady Interesuj±cych Artykułów  

  Ksiê¿ycowa Hipoteza i Neolityczny Beton
 
Jerzy Kijewski

  13 000 lat temu na orbicie Ziemi pojawia siê Ksiê¿yc...

Czytaj dalej...


Teoria pró¿ni

  Albert Einstein przez ca³e swoje ¿ycie pracowa³ nad jednolit± teori± pola, która mia³aby w prosty sposób wyja¶niæ budowê i dzia³anie wszech¶wiata. Gennadij Iwanowicz Szypow twierdzi, ¿e uda³o mu siê to, co nie uda³o siê genialnemu uczonemu i jego nastêpcom.

Czytaj dalej...


Duch nie spad³ z nieba, ¶wiadomo¶æ jest koniecznym wytworem materii i zarazem w okre¶lony sposób zawarta jest we w³a¶ciwo¶ciach materii. Dlatego ewolucja, zdaniem Ditfurtha, nie tworzy zjawisk psychicznych, tylko je w³a¶nie wy³ania, niejako dopasowuj±c do pewnych istniej±cych ju¿ mo¿liwo¶ci odpowiednia urz±dzenia biologiczne. Ditfurth pisze: „...mózg jest narzêdziem my¶lenia, a nie jego przyczyn±.
Nie jest tak, ¿e mózg nasz „wynalaz³” my¶lenie, raczej jest przeciwnie.”

Czytaj dalej...


Adam Wi¶niewski - Snerg
Matirx Plagiatem?

Wydawnictwo Info-Art z Gliwic po raz pierwszy opublikowa³o ksi±¿kê "Anio³ Przemocy" autorstwa Adama Wi¶niewskiego-Snerga  w roku 1978. Czym jest "Anio³ Przemocy"? Wg. szefa gliwickiego wydawnictwa: "Anio³ Przemocy jest niew±tpliwie pierwowzorem "Matrixa" i st±d w istocie jego twórcy zaczerpnêli pomys³, który potem twórczo przetworzyli, "Matrix" to dla kinematografii dzie³o prze³omowe i dzisiaj ju¿ kultowe. Pamiêtajmy jednak kto jest autorem tej idei i komu nale¿y siê wynikaj±ca z tego palma pierwszeñstwa i splendor!".

"Anio³ Przemocy" zosta³ wydany w zbiorze opowiadañ nie¿yj±cego ju¿ Snerga; to w³asnie ten tekst prawdopodobnie zainspirowa³ braci Wachowskich do stworzenia "Matrixa." Zasadnicz± kwesti± pozostaje jednak, czy bracia Wachowscy rzeczywi¶cie mogli kiedykolwiek przeczytaæ nowelê napisan± pzres autora z dalekiej Polski. "Anio³ Przemocy", jako jedyne opowiadanie polskiego autora zosta³ zamieszczony w wielkiej XX-wiecznej amerykañskiej antologii SF "Science Fiction Century", wydanej w 1997 roku. Watro wspomnieæ, ¿e na bazie innego opowiadania z tej antologii: "Johny Mnemonic", autorstwa W. Gibsona, powsta³ film pod tym samym tytu³em. [...]

Source: http://www.true.kgb.pl/mplag.html

 

Fragment ksiazki "Robot"
Adama Wi¶niewskiego - Snerga:

"Sterowany na odleg³o¶æ, bêdziesz bada³ wszystko, co siê dzieje w przylegaj±cej do naszego organizmu zamkniêtej przed dziewiêcioma miesi±cami przestrzeni. Ca³a wiedza, jak± zdo³asz posi±¶æ, w takim tempie, w jakim j± bêdziesz zdobywa³, przenikaæ bêdzie ku nam w sposób dla ciebie w najwy¿szym stopniu zagadkowy; nie trud¼ siê i nie próbuj nawet odgadn±æ, jak to siê bêdzie odbywa³o, do¶æ na tym, ¿e ¿adna informacja, któr± uzyskasz, nie zostanie zlekcewa¿ona ani zmarnowana.  

    Aby uczyniæ ciê jak najbardziej podobnym do ludzi, w¶ród których przyjdzie ci dzia³aæ, obdarzamy ciê równie¿ imitacj± wolnej woli. Znaczy to, ¿e zamiast dawaæ ci ka¿de nastêpne polecenie dopiero wówczas, kiedy poprzednie zostanie ju¿ przez ciebie wykonane, bêdziemy przesy³ali pod twoim adresem kilka lub nawet kilkana¶cie rozkazów naraz. Czasem bêd± to polecenia wzajemnie siê uzupe³niaj±ce; na ogó³ jednak w polu twojej ¶wiadomo¶ci pojawiaæ siê bêd± rozkazy wyra¼nie sprzeczne. Odnajdowaæ je bêdziesz w sobie w postaci mniej lub bardziej zagmatwanych szyfrów, w formie przelotnych kaprysów albo trwa³ych pragnieñ o niejednakowej mocy i zabarwieniu, przy czym spe³nienie jednych najczê¶ciej wykluczaæ bêdzie automatycznie mo¿liwo¶æ spe³nienia innych. Wielokrotnie wiêc bêdziesz siê musia³ powa¿nie zastanawiaæ, zanim siê zdecydujesz, co w danej chwili powiniene¶ uczyniæ. Taki uk³ad zmagaj±cych siê ze sob± si³ psychicznych, który - przy spotkaniu siê przeciwnych sobie, ale równie natarczywych i poci±gaj±cych chêci - wywo³a w tobie wra¿enie niepewno¶ci, nazywa siê wahaniem, fakt za¶, ¿e prawie zawsze dokonywaæ bêdziesz wyboru jednej spo¶ród co najmniej dwu mo¿liwo¶ci - nosi nazwê wolnej woli.  

    Z subiektywnego punktu widzenia bêdziesz móg³ poruszaæ siê swobodnie; nasza w³adza nad tob± nie bêdzie ci ci±¿yæ, pozornie bowiem ograniczony bêdziesz jedynie warunkami okre¶laj±cymi sytuacjê zewnêtrzn±, a nie wewnêtrznymi konieczno¶ciami. Je¿eli kiedykolwiek twoja wiara w moc w³asnych decyzji zostanie zachwiana, co spowoduje zm±cenie s³odkiego z³udzenia wolno¶ci, wówczas uzdrowi ciê oczywista my¶l: "Post±pi³em tak, ale przecie¿ mog³em post±piæ inaczej". Tymczasem przy równoczesnym wystêpowaniu wielu nasuwaj±cych siê mo¿liwo¶ci dzia³ania zawsze zwyciê¿aæ bêdzie w tobie pragnienie najsilniejsze - czyli to w³a¶nie, w którym bêdziemy wyra¿ali swoj± wolê, a wiêc przys³oniête innymi, mniej narzucaj±cymi siê konieczno¶ciami, nasze rzeczywiste polecenie.  

    Odt±d zawsze, kiedy bêdziesz nas nienawidzi³ lub wielbi³, miej przede wszystkim na uwadze sprawê zasadnicz±: nieodwo³aln± a¿ do twojej ¶mierci potrzebê zdobywania informacji o ¶wiecie, do którego zostaniesz niebawem przeniesiony na bli¿ej jeszcze nie okre¶lony, ale skoñczony czas pobytu.  

    Nie ³ud¼ siê jednak, ¿e stamt±d kiedykolwiek powrócisz. Los twój jest bowiem ¶ci¶le zwi±zany z tamtym zamkniêtym hermetycznie ¶wiatem, zosta³e¶ tak skonstruowany, ¿e istnienie twoje tutaj nie mia³oby najmniejszego sensu. Po wykonaniu zadania g³ównego nawet nie odgadniesz, na czym ono bêdzie polega³o zostaniesz unicestwiony. Osi±gniesz wiêc stan, który nazywa siê ¶mierci±. Nieustanna - choæ przyt³umiona k³opotami o drugorzêdnym znaczeniu - my¶l o niej mobilizowaæ ciê bêdzie do trwo¿nego wysi³ku: nie wyobra¿aj sobie jednak, ¿e nieprzytomny po¶piech jest tym, co winiene¶ najwy¿ej ceniæ. "

Fragment z ksiazki "Robot"

Linki:
http://coriolanus.webpark.pl/teksty/3.html http://www.snerg.vi.pl/
http://www.rozmowy.all.pl/
(wersja polska)


O Piramidach Inaczej 

Metoda powstawania piramid, przedstawiona przez Andrzeja Bochnackiego w ksiazce "O Piramidach Inaczej"  przynosi revelacyjne i mo¿liwe do zaakceptowania odpowiedzi na podstawowe pytania odnosnie konstrukcji piramid.
Prezentujemy kilka fragmentow z tej ksiazki.

Czytaj dalej...
(wersja polska) 


Nowa Wiedza Dotycz±ca Sposobu Przetwarzania Informacji

 
  

Przez tysi±clecia rozwoju cz³owieka w ró¿nych spo³eczno¶ciach rozsianych na ziemi dociekano - jaki mo¿e byæ sens ¿ycia cz³owieka. Przeminê³o wiele istnieñ ludzkich, wielu filozofów trudz±cych siê nad rozwi±zaniem tego problemu nie do¿y³o czasów, w których mo¿na by odpowiedzieæ na to pytanie pos³uguj±c siê zgromadzonymi przez badania naukowe danymi do¶wiadczalnymi.

Odpowied¼ na to pytanie jest zaskakuj±co prosta otó¿ – ¿ycie cz³owieka na ziemi nie ma sensu!
Jest jedynie najlepszym wyborem pomiêdzy stworzonymi mo¿liwo¶ciami bytu – przestrzeniami - stanami egzystencji, bo Bóg stwarzaj±c cz³owieka powiedzia³, ¿e „to jest dobre”, a je¶li ON tak powiedzia³ to nie mo¿e cz³owiek wymy¶laæ niczego lepszego.

Wyk³ad ten ma na celu przedstawienie nowej Wiedzy dotycz±cej sposobu przetwarzania informacji, które odczuwamy jako my¶li, doznania psychiczne, pozwalaj±ce cz³owiekowi widzieæ, s³yszeæ i mówiæ oraz czuwaj±cych nad procesami sterowania metabolizmem komórek.

Tre¶æ zawiera wyja¶nienia m.in. nastêpuj±cych zagadnieñ:

 • Co jest ¼ród³em my¶li, Morze Informacji, czynniki – Z³oto, Kadzid³o i Mirra;

 • Jakim celom s³u¿y mózg, neurony, synapsy;

 • Czym jest duch, duchowo¶æ – psychika, zagadnienie religii;

 • Znaczenie Krzy¿a, o³tarza oraz symboli religijnych zawartych w Pi¶mie ¦w.;

 • Procesy zwi±zane z tworzeniem stanów psychicznych;

 • Tworzenie materii, zagadnienie pól elekromagnetycznych;

 • Zagadnienie falowo – korpuskularnej struktury materii, struny;

 • Magnetyczne w³a¶ciwo¶ci hemoglobiny i ich wykorzystanie w przesy³aniu informacji;

 • Budowa atomu i zwi±zane z tym zagadnienie pobierania energii – piramida,

 • gwiazda Dawida;

 • Przyczyny ¶mierci, chorób i nieszczê¶æ;

 • Przyczyn poszczególnych chorób – np. choroby nowotworowej;

 • Instrukcja eksploatacji cia³a materialnego;

 • Czynnik ³±cz±cy psyche z cia³em materialnym, zagadnienie inteligencji cz³owieka;

 • Zjawisk parapsychicznych, UFO, radiestezja, bioterapeutyka;

 • Rodzina i jej wewnêtrzne po³±czenia;

 • Sterowanie informacj± zapisan± na DNA;

 • Przyczyny uszkodzenia struktur DNA;

 • I wiele innych ciekawych i niewyja¶nionych dotychczas problemów;

 
Polecamy artykul
Janusza Lusiñskiego

Czytaj dalej...
(wersja polska)

Linki: Rozmowy Trzecieg Milenium


Księga M±droci

Istnieje duze prawdopodobienstwo ze Księga  M±droci powstala w II wieku przed Chr. i ze jej autorem byl grecki tlumacz Ksiegi Syracha.  Autor, jak rowniez czas powstania ksiegi, jest nieznany.
Prezentujemy wybrane przez nas fragmenty hymnu pochwalnego na czesc madrosci. 

Czytaj dalej...
(wersja polska)


Dropa

W odosobnionych górach Baian Kara Ula, na granicy Tybetu z Chinami zostało odkryte niecodzienne znalezisko. W niedostępnych grotach i jaskiniach znaleziono 716 grobów, zawierających szkielety niskich istot, sięgających 120cm., o nieprawdopodobnie powiększonej czaszce. Przy każdym stanowisku znaleziono tajemniczy dysk. Pewien uczony chiński rozszyfrował przesłanie z dysku, i twierdzi, że zawiera ono wiadomość od przybyszów z kosmosu dla przyszłych pokoleń. Co tajemniczego kryją w sobie góry Baian Kara Ula?

Czytaj dalej...
(wersja polska)


Staro¿ytni Kosmici

 

The Ancient Astronauts Theory Revisited
- specjalny artykul  Williama L. Saylora.

Who built the ancient megalithic structures? How were they built? Why the practice of building pyramids at ancient sites all over Earth for a period or time, and then suddenly abandon them? Who marked the Earth’s surface with gigantic lines and figures? Who created the astonishing artwork on Mars? Why and how were these things done?

Czytaj dalej..
(wersja angielska)


Piramidy

Piramida Sloñca w Teotihuacan (Meksyk) i Wielka Piramida w Egipcie maja prawie identyczny obwod u podstawy (obwod Wielkiej Piramidy jest 1.03 razy większy od obwodu Piramidy Sloñca).Stosunek obwodu podstawy  do wysokosci dodchyla sie tylko o 0.05 % od wartosci 2x pi (6.2831853) w przypadku Wielkiej Piramidy i takze o 0.05 % od wartosci 4x pi (12.566371) w przypadku  Piramidy Sloñca. 

Czytaj dalej...
(wersja angielska)

 
Porównanie Wielkiej Piramidy Cheopsa w Egipcie z Piramid± Sloñca w Meksyku.

Wielka Piramida bez Tajemnic

Zachecamy do odwiedzenia polskiej domeny ktora przygotowal pan Krzysztof Bry¶.

http://republika.pl/hufu/
  (w jezyku polskim)
 


Polecamy Ciekawe Ksi±¿ki


Nasza Ksiegarnia (Angielska wersja)>>  


Kliknij na okladke

"Duch nie spadl z nieba"
Autor: Hoimar von Ditfurth

T³umacz: Anna Danuta Tauszyñska
Seria: Biblioteka My¶li Wspó³czesnej
Miejsce i rok wydania: Warszawa 1989, wyd. III
Wydawca: Pañstwowy Instytut Wydawniczy
Ilo¶æ stron: 452
Wymiary: 12x19 cm
ISBN: 83-00163-X
 

Interesujacy fragment z tej ksiazki >>

Z Przedmowy

„Pytaj±c o „blisko¶æ prawdy” mo¿na te¿ pytaæ po prostu o to, czy Ditfurthowskie opisy procesów ewolucyjnych materii martwej i ¿ywej s± mo¿liwie najbardziej zgodne z nagromadzon± wiedz± przyrodnicz±, czy podane przez autora wyja¶nienia ró¿nych zjawisk wynikaj± z najnowszych (pamiêtajmy jednak, ¿e „najnowszych” nie oznacza „ostatecznych”) tej wiedzy uogólnieñ. Odpowied¼ powinna byæ chyba taka: na pewno ksi±¿ki Ditfurtha nie s± wolne od b³êdów i omy³ek, od niedobrych porównañ czy myl±cych terminów, niekiedy nawet od nie umotywowanych wniosków. Niemniej Ditfurth nie próbuje nas w niczym oszukiwaæ i z w³a¶ciw± sobie erudycj± przedstawia i porz±dkuje informacje najnowsze i tylko te, które zosta³y uzyskane metodami naukowymi. Tym bardziej dotyczy to ksi±¿ki po¶wiêconej mózgowi i ¶wiadomo¶ci; jak wiemy, jej autor jest specjalist±-neurologiem i psychiatr±, profesorem uniwersytetu w Heidelbergu, niew±tpliwie na tych w³a¶nie sprawach zna siê bardzo dobrze i mo¿e g³osiæ swe opinie z ca³± odpowiedzialno¶ci±. W¶ród jego opinii i interpretacji zdarzaj± siê naturalnie i takie, których nie podziel± inni specjali¶ci; na szczê¶cie ksi±¿ka „Duch nie spad³ z nieba” nie jest dogmatycznym wyk³adem „jedynie s³usznych teorii”, nie jest zreszt± równie¿ podrêcznikiem ani informatorem o stanie biologii mózgu.

Jest to natomiast pewna fascynuj±ca propozycja intelektualna, wyros³a na gruncie wyników badañ fizjologii wy¿szych czynno¶ci nerwowych, psychologii i zw³aszcza etologii (nauki o zachowaniu siê zwierz±t), wsparta najnowsz± wiedz± o mechanizmach ewolucji biologicznej. Krótko mówi±c, ksi±¿ka ta opisuje, w jaki sposób rozwój biologiczny móg³ wy³oniæ zjawiska psychiczne i w koñcu ¶wiadomo¶æ, g³ówn± za¶ jej tezê streszcza sam tytu³: Duch nie spad³ z nieba, ¶wiadomo¶æ jest koniecznym wytworem materii i zarazem w okre¶lony sposób zawarta jest we w³a¶ciwo¶ciach materii. Dlatego ewolucja, zdaniem Ditfurtha, nie tworzy zjawisk psychicznych, tylko je w³a¶nie wy³ania, niejako dopasowuj±c do pewnych istniej±cych ju¿ mo¿liwo¶ci odpowiednia urz±dzenia biologiczne. Ditfurth pisze: „...mózg jest narzêdziem my¶lenia, a nie jego przyczyn±. Nie jest tak, ¿e mózg nasz „wynalaz³” my¶lenie, raczej jest przeciwnie.”

Interesujacy fragment z tej ksiazki >>

Hoimar von Ditfurth (1921-1989)

By³ profesorem psychiatrii i neurologii na uniwersytecie w Heidelbergu. Wybitny popularyzator nauki. Od 1969 pracowa³ jako niezale¿ny publicysta naukowy. Cz³onek niemieckiego PEN-Clubu i laureat przyznanej przez UNESCO nagrody im. Kalingi za dzia³alno¶æ publicystyczn±. Du¿± popularno¶æ zdoby³ wyst±pieniami w telewizji w programach popularno- naukowych: Eksperymenty z ¿yciem, My i Kosmos. Znany jest u nas jako autor wielu ksi±¿ek, miedzy innymi: "Dzieci Wszech¶wiata" (wyd. pol. 1976, 1978), "Na pocz±tku by³ wodór" (1979), "Nie tylko z tego ¶wiata jeste¶my" (wyd. pol. PAX 1985).


"O Piramidach Inaczej"
  ksiazka Andrzeja Bochnackiego

Metoda powstawania piramid, przedstawiona przez Andrzeja Bochnackiego w ksiazce "O Piramidach Inaczej"  przynosi revelacyjne i mo¿liwe do zaakceptowania odpowiedzi na podstawowe pytania odnosnie konstrukcji piramid.

Zamow w Internecie>>

e-Book (PDF)
(w jezyku pokskim)

  


The Great Mysteries
Unveiling mankind's most intriguing
secrets past and present

by Rich Anders

Not available from Amazon.com

Click "Buy Now" button below to purchase
an eBook version of this book (in PDF format).
Soon after your payment ($9.95) is received we will send to you the eBook and the password: 

e-Book (PDF)
(w jezyku angielskim)

  e-Book (PDF)
(w jezyku angielskim)

Dead Men's Secrets
by Jonathan Gray is 373 pages of pure dynamite.

You can have it in 10 minutes. The exciting part is it's available online NOW. It's easy to download. It's printable. 
NO WAITING. click here >>

These six FREE Bonuses are guaranteed only if you order Dead Men's Secrets on-line by October 14th, 2003: "Is There a Government Cover-Up", "Solomon’s Fleet Mystery: Phoenician Voyages to the South Pacific", "An Ancient Book Led Them To Treasure", "The Curse of the Pharaohs", One-on-One Consultation With The Author, Unlimited Lifetime Membership Updates.                           


Secrets & Mysteries of the World
by Sylvia Browne


 

For those of us who have always been fascinated by the unexplained—or inadequately explained—secrets and mysteries of this world, Sylvia Browne now brings her great insight. Using a combination of information from her spirit guide Francine as well as her own incredible psychic powers, Sylvia augments current scientific research to provide us with detailed explanations about seeming inexplicable concepts. From the Great Pyramid to Stonehenge, Sylvia reveals amazing facts about some of the world’s most mysterious sites. The truth behind sacred and controversial objects such as the Shroud of Turin and the Holy Grail are brought to light; and fascinating and mystifying topics such as crop circles, the Lost Continent of Atlantis, UFOs, Easter Island, and much more are examined and clarified. Sylvia tears away the obscure and timeworn explanations that hide the underlying truths about these fascinating subjects.

Polecamy Ciekawe Witryny

 • Portal Ezoteryczny www.7D.PL NEW
  najwieksze zasoby w kraju! Kursy, warsztaty, magia, parapsychologia, psychologia, og³oszenia ezoteryczne.


O Nas

World-Mysteries.com (Tajemnice-¦wiata) jest organizacj± nie obliczon± na profit.  Poznaj zaginione cywilizacje, staro¿ytne ruiny, mistyczne pisma, tajemnicze przedmioty i zagadki nauki. Prezentujemy tak¿e "teorie alternatywne", znanych expertów, ksi±¿ki oraz inne strony na Internecie zwi±zane z tematem naszej domeny.

Nasza strona stale się rozwija. Obecny materiał  podlega czestym uaktualnieniom.
Pracujemy nad wieloma nowymi tematami, które będ± dostępne wkrotce. Zachęcamy do częstych odwiedzin.

Nasza domena pojawiła się na Internecie 26 marca, 2002. 
Statystyki oparte na naszym pliku "log  file" pokazuj± ¿e ¶rednio odwiedza nasz±  stronę ponad 500,000 go¶ci na miesi±c. 

Get Involved


Zapraszamy do Partycypacji

Chcemy aby nasz serwis stale siê rozwija³ i wzbogaca³, dlatego te¿ liczymy na ka¿d± formê Twojej wspó³pracy i pomocy. Nasze zaproszenie kierujemy przede wszystkim do studentów, pracowników akademickich i naukowych oraz szeroko pojêtej inteligencji.

While the administrators and moderators of this forum will attempt to remove or edit any generally objectionable material as quickly as possible, it is impossible to review every message. Therefore you acknowledge that all posts made to these forums express the views and opinions of the author and not the administrators, moderators or webmaster (except for posts by these people) and hence will not be held liable.

You agree not to post any abusive, obscene, vulgar, slanderous, hateful, threatening, sexually-oriented or any other material that may violate any applicable laws. Doing so may lead to you being immediately and permanently banned (and your service provider being informed). The IP address of all posts is recorded to aid in enforcing these conditions. You agree that the webmaster, administrator and moderators of this forum have the right to remove, edit, move or close any topic at any time should they see fit. As a user you agree to any information you have entered above being stored in a database. While this information will not be disclosed to any third party without your consent the webmaster, administrator and moderators cannot be held responsible for any hacking attempt that may lead to the data being compromised.

This forum system uses cookies to store information on your local computer. These cookies do not contain any of the information you have entered above; they serve only to improve your viewing pleasure. The e-mail address is used only for confirming your registration details and password (and for sending new passwords should you forget your current one).

Przyczyn sie do ulepszenia i rozwoju naszej domeny:

 • Wyslij nam swoje opinie na temat tej domeny:  Komentarze i Sugestie >>
   

 • Dostarcz nam materialy do publikacji (pod warunkiem ¿e zostana przez nas zaakceptowane)
    

 • Zamiesc Reklame na naszej stroniej >>
    

 • Poleæ nasz servis swoim znajomym:   Send to a Friend
    

 • Dodaj "Link" do naszej strony (mo¿esz nawet u¿yc jedn± z poni¿szych grafik):

 • Kupuj interesuj±ce ksi±¿ki poprzez nasz± strone. 
  Nasza Ksiegarnia oferuje du¿± selekcję ksi±¿ek zwiazanych z tematem naszej domeny. Ksi±¿ki to wietny prezent!
  Kupuj±c ksi±¿ki z  Amazon.com poprzez nasz± stronę, będziesz wspomagał(a) nasze wysiłki.  Serdecznie dziękujemy!     
     
  Lista Naszych Bestsellerow.

 • Zostañ oficialnym sponsorem naszej domeny.

    

 • Kupuj rzeczy ktore s± ci potrzebne poprzez nasz± strone: 
  REKLAMY
     

 • Dotacje:

Szybko, Latwo i Bezpiecznie:

 

 •  Desktop Wallpapers (tapety komputerowe) 1024x768   FREE! 

   

 


Wa¿ne Uwagi

Opinie presentowane na naszej domenie nie koniecznie sa opiniami naszej organizacji (World-Mysteries.com).

Reference to any specific commercial product, process, or services by trade name, trademark, manufacturer, or otherwise, does not necessarily constitute or imply its endorsement, recommendation, or favoring by the World-Mysteries.com.

Links outside of the World-Mysteries.com web site (external links) are provided for user convenience and do not necessarily constitute or imply endorsement, recommendation, or favoring by the World-Mysteries.com.
Please be aware that the disclaimer appearing on this page does not apply to these linked sites. We encourage you to read the posted disclaimer, privacy and security notices whenever interacting with any Web site.

Free world map from National Geographic!


Nasze Nagrody i Wyró¿nienia

 

 
 

Popularno¶æ naszej domeny

World-Mysteries.com cieszy sie
duza popularnoscia.

"Search Engine Rankings" dla
"keyword": "world mysteries".
Przekonaj siê sam(a) - kliknij na "logo":


RANKED #1

RANKED #1


RANKED #1


RANKED #1


RANKED #1


RANKED #1

Feedback


Wyslij nam e-mail z komentarzem albo opinia na temat naszego servisu:

 


Contact  

Kontakt

  Nasza domena pojawila sie na Internecie 26 marca, 2002
Copyright 2002-2012 World-Mysteries.com